Podnoszenie kwalifikacji

Udział w szkoleniach

rok 2018

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Sluchowego w szkole i w życiu codziennym – terapeutyczne zastosowanie Systemy FM; SŁUCHMED Gdańsk

Maria Faściszewska
Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania; Fundacja FONIA Gdańsk

Iwona Kałdońska, Beata Kurylonek, Marta Dopierała, Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś, Michalina Płotka, Maria Pachulczak, Monika Gołubiew – Konieczna, Małgorzata Nikończuk, Agata Gąsior
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5; Uprawnienia diagnostyczne; PTPiP Gdańsk

Maria Faściszewska
Warsztaty „Behawioralno – poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu”, UŚ w Katowicach

Alina Pietrowska, Anna Frost – Waluś
Szkolenie „Doradztwo zawodowe w szkole”,  IBO

Alina Pietrowska
Kurs e – learningowy „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?” Stowarzyszenie MIASTA W INTERNECIE

Monika Gołubiew – Konieczna, Maria Faściszewska
Kurs nauki Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym Polski Związek Głuchych


rok
2017

Monika Gołubiew-Konieczna, Alina Pietrowska, Maria Pachulczak
Profilaktyka zachowań suicydalnych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów. IBO Sopot (grant KO Gdańsk)

Alina Pietrowska
Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS – P,  Pracownia Testów Psychologicznych PTP Warszawa

Olga Klementowicz
Szkolenie z zakresu Terapii interakcyjnej rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7, Centrum Logopedyczne Katowice

Urszula Rodzik, Maria Faściszewska
SLI – Specyficzne Zaburzenie Językowe, IBE Warszawa

Maria Faściszewska
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejetności komunikacyjnych. Centrum Terapii LOGOP


Maria Faściszewska, Edyta Cimek, Magdalena Majewska, Dagmara Wolny
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego. Warszawa IBE

Dagmara Wolny
Kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment – Poziom I. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk

Monika Gołubiew – Konieczna
Język migowy w bajce i piosence. Warsztaty dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i logopedów. Fundacja FONIA

Maria Faściszewska
Wczesna diagnoza logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 do 4 r. ż. Fundacja Fonia

Marta Dopierała
Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice/dziecko, terapia. Pracownia Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Szkoleniowy Sopot.

Małgorzata Drewing
Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5 – 10 lat IDS. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Monika Gołubiew-Konieczna, Alina Pietrowska
Seminarium w ramach Projektu Oznaczeni pt. „Samookaleczenia jako przykład zachowań autodestruktywnych”. Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, Gdańsk

Marta Dopierała
Seminarium w ramach Projektu Oznaczeni pt. „Cyberprzemoc i uzależnienia; ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu”. Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, Gdańsk

Olga Klementowicz, Edyta Cimek
Szkolenie logopedyczne Aspekty dwujęzyczności – nabywanie i uczenie się drugiego języka. Fundacja FONIA, Gdańsk

Olga Klementowicz
Terapia Jąkania Dziec Szkolnych; Fundacja FONIA, Gdańsk

Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Warsztat Oswoić matematykę, CEN Gdańsk

Dagmara Wolny
Szkolenie dla Liderów Edukacji Włączającej „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” ORE Sulejówek

rok 2016

Marta Dopierała, Beata Kurylonek, Monika Gołubiew-Konieczna
IDS – P – stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym PTP Warszawa

Edyta Cimek
Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Kurs on – line

Edyta Cimek
Jak wzmocnić poczucie wartości własnej dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny. Kurs on – line

Edyta Cimek
Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kurs on – line

Monika Sztolpa
Szkolenie dla normalizatorów IDS – 2. PTP Warszawa

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska

Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego. CEN Gdańsk

Izabela Banaszczyk
Myślenie wizualne. Pedagogika Kreatywna Gdańsk

Izabela Banaszczyk
Szkolenie multimedialne. Pedagogika Kreatywna Gdańsk

Urszula Rodzik, Barbara Hirsz
Diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem Baterii „Dyskalkulia 10 – 12”. PTPiP Gdańsk

Barbara Hirsz
Szkolenie dla liderów edukacji włączajacej – część II (uczeń z przewlekłą chorobą, zapobieganie agresji rówieśniczej). ORE Warszawa

Magdalena Majewska, Alina Beister
Uczeń emigrant w szkole i w środowisku. Udoskonalenie kompetencji międzykulturowych. UG Gdańsk

Magdalena Majewska, Dagmara Wolny
Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. PTPiP Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
System Języka Migowego (I, II i III stopień). PZG oddział Gdańsk

Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Bateria metod diagnozy dyskalkulii

Maria Faściszewska
Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym: rozwijanie kluczowych umiejetności klienta i terapeuty

Małgorzata Drewing
Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozowju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS – P

Małgorzata Drewing
Międzynarodowa Wykonawcza Skala Leitera P – 93

Marta Dopierała
Trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. 1.

Wiesława Aniszewska
Szkolenie „Neurodydaktyka”

Monika Gołubiew-Konieczna, Dagmara Wolny
Opracowanie instrumentów do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Dagmara Wolny
Warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa – diagnostyka i planowanie terapii”

Beata Kurylonek, Dorota Radej, Marta Dopierała
Dziecięca Skala Rozwojowa

Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi w szkole – praktyczne wskazówki do pracy

Małgorzata Drewing
Kurs KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci


rok 2015

Monika Sztolpa
Szkolenie sędziów Odysei Umysłów

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
„Czy warto zajmować się doradztwem zawodowym w szkołach podstawowych?” CEN Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
Nowe narzędzia diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum. CEN Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
„Perspektywy edukacyjno-zawodowe”. CEN Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym „Kalejdoskop Kariery”

Alina Pietrowska
Doradztwo zawodowe- wsparcie szkół gimnazjalnych (intensywny kurs blended). KOWEZiU Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna, Izabela Banaszczyk
Stosowanie Baterii PU1 w praktyce diagnostycznej. Stowarzyszenie Edukacja Bez Granic. Gdańsk

Agata Gąsior
Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i rodziny. Centrum Terapii Mutyzmu, Lęku i Nieśmiałości w Skierniewicach

Monika Gołubiew-Konieczna
Diagnoza Funkcjonalna ICF- doświadczenia szwajcarskie. MEN Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
MIędzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera- P93. EON Łódź

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. CEN Gdańsk

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego. CEN Gdańsk

Alina Pietrowska
Poradnictwo na odległość – szkolenie on-line. KOWEZiU Warszawa

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Zmień perspektywę – warsztat dla doradców edukacyjno-zawodowych z komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. CEN Gdańsk

Barbara Hirsz, Beata Świętorecka
Wykorzystanie klocków Numicon do terapii małych dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Fundacja JA-TEŻ Gdańsk

Barbara Hirsz
Włączanie uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych. ORE Warszawa

Edyta Cimek, Maria Faściszewska, Wiesława Aniszewska
Afazja pierwotna postępująca – diagnoza i terapia. GUM Gdańsk

Edyta Cimek, Maria Faściszewska, Wiesława Aniszewska
MPD w teorii i praktyce logopedycznej (promocja ksiązki M. Michalik) UG Gdańsk

Wiesława Aniszewska
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Wiesława Aniszewska
Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych. Stowarzyszenie Między Słowami


rok 2014


Urszula Rodzik
Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, PTPiP Gdańsk

Anna Frost-Waluś, Monika Sztolpa
Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS; Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa

Agata Gąsior
Normalizacja testu IDS dla dzieci, PTP Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
Poradnictwo Psychologiczne, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Sopot

Beata Grabowska
Bateria Testów do diagnozy 5-6-cio latków, PTPiP Gdańsk

Beata Grabowska
Bateria Testów do diagnozy niepowodzeń szkolnych w gimnazjum, PTPiP Gdańsk

Barbara Hirsz
Kurs języka migowego I stopnia, PZG Gdańsk

Beata Kurylonek
Tajemnice okaleczonego soma i psyche- zachowania autoagresywne, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Sopot

Barbara Hirsz, Beata Grabowska
Rozwijanie funkcji słuchowo-językowych i gotowości do czytania w oparciu o autorskie publikacje A. Sokołowskiej, PPP Nr 1 Gdańsk

Monika Sztolpa, Beata Kurylonek, Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
Internet TAK, uzależnienie NIE, NPPP „Osiek” w Gdańsku

Udział w konferencjach

rok 2018
Anna Frost – Waluś, Alina Beister, Alina Pietrowska, Małgorzata Nikończuk
Konferencja CEN „Okiem praktyka” – inspirujące trendy w doradztwie zawodowym, CEN Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna, Beata Świętorecka
Funkcjonowanie dziecka z chorobą rzadką w społeczeństwie, GUM, Gdańsk

Alina Pietrowska
Seminarium informacyjne organizowane przez IBE nt. Zintegrowany System kwalifikacyjny – czym jest i dlaczego jest potrzebny?  IBE

Monika Gołubiew – Konieczna
Z cyklu Horyzonty pedagogiczne – Od (nie) pełnosprawności do różnorodności. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w edukacji, rehabilitacji i wsparciu. UWM Olsztyn

Monika Gołubiew-Konieczna
KODA – słyszące dzieci głuchych rodziców – inność nierozpoznana. ORE Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
III Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa JA TEŻ JESTEM – Fundacja JA TEŻ Gdańsk

Urszula Rodzik, Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Seminarium „Jak pomagać uczniowi z dysleksją w pokonywaniu trudności w liczeniu?” PTD Gdańsk

Małgorzata Nikończuk
Konferencja szkoleniowa „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 – 15 lat

Marta Dopierała
Konwersatorium „Dziecko z trudnościami rozwojowymi a funkcjonowanie w szkole”, FWDziR Gdańsk

Iwona Kałdońska, Beata Kurylonek, Monika Gołubiew – Konieczna
VI Konferencja ZDROWY POMORZANIN pt. Profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży,  ODN Słupsk

Monika Gołubiew – Konieczna
Konferencja „Uczniowie z problemami emocjonalno – społecznymi, znane problemy, nowe rozwiązania”,  ODN Słupsk

Marta Dopierała
X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”,  IRD Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost – Waluś
Seminarium w ramach Projektu „Konsekwencje zdrowotne używania środków psychoaktywnych. W jaki sposób uratować nasze dzieci?”, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań


rok 2017

Monika Gołubiew – Konieczna
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ORE Warszawa

Monika Sztolpa
Diagnoza w praktyce psychologicznej – Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania. Warszawa Uniwersytet SWPS

Alina Beister, Beata Grabowska, Beata Kurylonek, Magdalena Majewska, Dagmara Wolny
Tyfloedukacja – diagnoza i funkcjonowanie uczniów słabowidzących i niewidomych. SOSW nr 6 w Łodzi

Dagmara Wolny
Reforma edukacji krok po kroku. CEN Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Zastosowanie testu PTZ – D w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Fundacja BONUM COMMUNE Poznań

Dagmara Wolny
Edukacja wczesnoszkolna – wdrażanie nowej podstawy programowej. CEN Gdańsk


rok 2016

Beata Kurylonek, Marta Dopierała
Jak nie agresja, to co? PTTPiB Gdańsk

Beata Grabowska
Prosimy dotykać eksponatów. PZN Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Kongres Edukacja Równych. PCG Edukacja Łódź

Monika Gołubiew-Konieczna, Beata Świętorecka
Kompetencje dziecka przewlekle chorego. UG Gdańsk


rok 2015

Wiesława Aniszewska, Edyta Cimek
Diagnoza funkcjonalna dzieci ze specyficznymi zaburzeniami językowymi. PTL przy UG

Wiesława Aniszewska, Edyta Cimek
Wspomaganie rozwoju funkcji motorycznych narządów mowy jako integralny element profilaktyki logopedycznej. PTL przy UG.

Wiesława Aniszewska
Pacjent z obciażeniami internistycznymi w terapii logopedycznej. PTL przy UG

Maria Faściszewska
Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci z SLI w systemie PPP.

Monika Sztolpa
Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce. SWPS Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna, Izabela Banaszczyk
Psycholog czy tekstolog. Instytut Psychologii UG

Izabela Banaszczyk
Jeśli nie zespół Aspergera, to co? PTPiB Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych- wyzwania, inspiracje, przyszłość. MEN Warszawa
„SMOK” kluczem do edukacji włączajacej- ODiTKS i UM Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej „Pozainstytucjonalna przestrzeń życia osób niepełnosprawnych”- Zakład Pedagogiki Specjalnej UG

Monika Gołubiew-Konieczna
II Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Ja Też mam Przyszłość”. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ Gdańsk

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół. ORE Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole. UG Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Uczniowie niepełnosprawni w polskiej szkole – inkluzja/integracja? ZNP i UG Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i w szkole – aspekt medyczny, dydaktyczny, wychowawczo-opiekuńczy. KO Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną. PSOUU, koło w Gdańsku


rok
2014

Izabela Banaszczyk
Osoby z zespołem Aspergera- świat emocji, Fundacja SYNAPSIS Warszawa

Agata Gąsior
Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy, ORE Warszawa

Dorota Radej, Monika Gołubiew-Konieczna
Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna, Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Wysłuchajcie nas! (Hear our voices!), PSOUU Koło Gdańsk

Barbara Hirsz, Monika Sztolpa
Dysleksja i dyskalkulia w świetle wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej, PTD Gdańsk

Monika Gołubiew, Beata Grabowska
Dziecko sześcioletnie w szkole- wyzwania dla dziecka, rodziny, szkoły, IBE Warszawa

Monika Gołubiew, Barbara Hirsz, Urszula Rodzik
Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc i rok: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków, IBE Warszawa

Dorota Radej, Barbara Hirsz, Monika Gołubiew
Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej, IBE Warszawa

Anna Frost-Waluś, Izabela Banaszczyk, Alina Pietrowska
Zespół Aspergera a droga do sukcesu, PPP Nr 4 w Gdańsku

Agata Gąsior
Dobry początek- współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju, PSOUU, koło w Gdańsku

Monika Gołubiew
ICF- inne spojrzenie na człowieka, ZUS Warszawa

Monika Gołubiew
Współpraca BP, ODN i PPP w ramach kompleksowego wspierania szkół i placówek, ORE Warszawa

Monika Gołubiew, Monika Sztolpa, Alina Pietrowska, Anna Frost – Waluś
Nowe kierunki w psychoterapii- psychoterapia pozytywna, wprowadzenie do metody, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Sopot

Studia, Studia Podyplomowe, Kursy Kwalifikacyjne

rok 2018

Monika Gołubiew-Konieczna
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu, WSB Gdańsk


rok
2016

Edyta Cimek, Maria Faściszewska

Surdologopedia, UG Gdańsk

rok 2015

Monika Sztolpa
Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UG

Alina Pietrowska
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu, WSB Gdańsk

Anna Frost-Waluś
Psychoonkologia, GUM Gdańsk


rok 2012

Beata Świętorecka
Studia Podyplomowe: Pedagogika Lecznicza – GWSH Gdańsk


rok 2011

Agata Gąsior
Studia podyplomowe: Doradztwo Zawodowe – Ateneum Gdańsk