Ogólna klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Gdańsku  jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązana jest do wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

W związku z tym Poradnia stosuje mechanizmy ochrony danych osobowych, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, 80 – 229 Gdańsk, ul. Traugutta 82, reprezentowana przez dyrektora Poradni – Monikę Gołubiew – Konieczną.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy telefonicznie lub listownie:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, 80-229 Gdańsk, ul. Traugutta 82,
  nr tel. 58 341 39 50,
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane:w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw i interesów osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją statutowych zadań Poradni wynikających z:
  1)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);2)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
  3)  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1189);
  4)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.);
  5)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.);
  6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.2017 poz.1743);
  7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635).
  8)ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. – tekst ujedn. Dz.U z 2017 poz. 2159 z póź. zm.).
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt uzgodnionym z Archiwum Państwowym.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Dyrektor Poradni
                                                                                                                                                                                                         Monika Gołubiew-Konieczna