Oferta poradni

Dla dzieci i młodzieży:

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym badania przesiewowe;
 • terapia pedagogiczna – indywidualna terapia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki;
 • terapia psychologiczna – spotkania z psychologiem dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, nerwicami, fobiami;
 • terapia dla dzieci i młodzieży z ADHD (indywidualna i grupowa);
 • terapia logopedyczna,
 • terapia jąkania;
 • konsultacje i porady indywidualne – dotyczące trudności szkolnych, społecznych i emocjonalnych,
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • konsultacje lekarza psychiatry;


Dla rodziców:

 • konsultacje i porady w zakresie rozwoju psychomotorycznego dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb oraz rozwiazywania problemów edukacyjnych i wychowawczych (na terenie Poradni i/lub na terenie szkoły/placówki);
 • spotkania z rodzicami uczniów gimnazjów ukierunkowane na wspieranie dziecka w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (na terenie gimnazjum);
 • Szkoła dla Rodziców – cykl 10 spotkań (na terenie Poradni);
 • krótkoterminowa terapia rodzinna, w ramach wsparcia uczniów wymagajacych szczególnej pomocy (na terenie Poradni);
 • przygotowanie materiałów informacyjnych,
 • inne (w mare potrzeb);


Dla szkół i placówek/dla nauczycieli:

 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży: adaptacyjno – integracyjne, z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, kształtujące kompetencje społeczne i emocjonalne, profilaktyka uzależnień, trening efektywnego uczenia się, trening twórczości, trening antystresowy i inne;
 • psychoedukacyjne spotkania z radami pedagogicznymi, przygotowanie materiałów informacyjnych;
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów szkolnych w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych – rozmowy indywidualne;
 • współpraca w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • obserwacja dzieci na terenie szkół i placówek (niezbędna do uzupełnienia diagnozy i/lub pomocy w pracy nauczycieli);
 • prowadzenie mediacji w sytuacjach kryzysowych;
 • opieka nad grupą wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych o charakterze superwizji;
 • podejmowanie działań interwencyjnych na terenie szkół i placówek w sytuacjach kryzysowych.