Wnioski z konferencji

„Możliwości wsparcia rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z poważnymi dysfunkcjami wzroku w mieście Gdańsku”,
która odbyła się w dniu 25 listopada 2016 roku: 

  1. Intensywna rehabilitacja dziecka niewidzącego i z innymi problemami wzrokowymi powinna rozpocząć się jak najwcześniej i powinna dotyczyć także wsparcia jego rodziny.
  2. Dzieci małe z dużymi dysfunkcjami wzroku (posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) mogą korzystać nieodpłatnie z oferty Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Sobieszewie, zaś dzieci w wieku przedszkolnym – ze Specjalnego  Przedszkola dla Dzieci Niewidomych także w Sobieszewie oraz z Przedszkola Nr 35 w Gdańsku (z oddziałem specjalnymi i oddziałami integracyjnymi).
  3. Pomimo tego, że w Gdańsku (a także w województwie pomorskim) brak jest placówki specjalnej (specjalistycznej), w której uczniowie z dużymi dysfunkcjami wzroku mogliby realizować swój obowiązek szkolny i obowiązek nauki, to jednak znajdują miejsca w szkołach – klasach integracyjnych lub ogólnodostępnych (publicznych i niepublicznych). Ostatnio także pojawiła się oferta nauki w formach kursów kwalifikacyjnych dla młodych niepełnosprawnych osób dorosłych, w tym także z poważnymi dysfunkcjami wzrokowymi.
  4. Nauczyciele – tyflopedagodzy (choć jest ich niewielu) dbają o zapewnienie tym uczniom właściwych warunków do przemieszczania się w przestrzeni, edukacji i integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.
  5. Dyrektorzy i nauczyciele szkół zwracali jednak uwagę na duże trudności w możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych (bardzo dużo pomocy do pracy w klasie wykonują samodzielnie metodą „chałupniczą”), a także z niedostosowania książek drukowanych pismem brajla do podręczników, z których korzystają widzący uczniowie. 
  1. W najbliższej przyszłości należy:
  • zintensyfikować współpracę szkół i placówek ogólnodostępnych i integracyjnych z PZN w Gdańsku, który ma możliwości wspierania dzieci i młodzieży z inwalidztwem wzroku, poprzez np. wypożyczenie specjalistycznego sprzętu, zapewnienie pomocy instruktorów poruszania się w przestrzeni i nauki pisma punktowego brajla, a także np. wsparcia psychologicznego dla rodziny czy organizacji wypoczynku letniego;
  • zintensyfikować współpracę pomiędzy szkołami, do których uczęszczają uczniowie niewidomi i z poważnymi dysfunkcjami wzroku w celu wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wypożyczania sobie specjalistycznego sprzętu i pomocy (baza danych o ww. szkołach miasta Gdańska i okolic powstanie na stronie internetowej PPP 7 w Gdańsku);
  • zintensyfikować współpracę ze szkołami specjalnymi i specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi z terenu Polski (baza danych o ww. szkołach specjalnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej PPP 7 w Gdańsku), w celu korzystania z ich pomocy w zakresie konstruowania i realizacji IPET-u (do czego placówki specjalne zostały zobligowane Rozporządzeniem MEN z dn. 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Dz.U. Nr 109, poz. 631, § 26 ), a także, w uzasadnionych sytuacjach, w polecaniu rodzicom możliwości kształcenia się ich dzieci w tych placówkach;
  • ustawicznie dokształcać nauczycieli pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą z poważnymi dysfunkcjami wzroku poprzez: stronę internetową i czytanie zamieszczanych tam materiałów dydaktycznych ORE w Warszawie www.ore.edu.pl, czytanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PPP Nr 7 w Gdańsku www.ppp7.interial.pl  udział w tematycznych szkoleniach dot. metod i form pracy – do organizacji których zobligowali się przedstawiciele SOSW Nr 6 w Łodzi dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, którzy gościli na konferencji w Gdańsku.

Opracowała:
Monika Gołubiew-Konieczna